Les menus

Menus du 20 au 24 mai 2019

Menu Semaine du 27 au31 mai 2019

Menu Semaine du 3 au 7 juin 2019

Menu Semaine du 10 au 14 juin

Menu Semaine 17 au 21 juin

Menu Semaine du 24 au 28 juin

Menu Semaine du 1er au 5 juillet